Gwarancja na produkt
Gwarancja jakości na produkty

ZSChiM "PIOTROWICE II" gwarantuje wysoką jakość i deklarowane (zgodne z danymi zamieszczonymi na opakowaniach) parametry wszystkich swoich produktów oraz zachowanie przez nie odpowiednich cech użytkowych pod warunkiem właściwego, zgodnego z zaleceniami ich przechowywania i wbudowania.

 

Produkty te podlegają rocznej rękojmi za wady zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 64.16.93) lub dwuletniej rękojmi za wady, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.827). W obu wyżej opisanych przypadkach termin liczy się od dnia wydania produktu. Wyjątek stanowią produkty wchodzące w skład systemów ociepleń ALPOL EKO PLUS, ALPOL EKO PLUS WM, kleje do okładzin, spoiny elastyczne oraz nanoprodukty do klinkieru, które objęte są 5-letnią gwarancją zgodnie ze szczegółowymi warunkami gwarancji umieszczonymi na stronie internetowej. Dodatkowo, 5-letnia gwarancja dla tych produktów nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

Szczegółowe informacje dla produktów objętych 5-letnią gwarancją dotyczące: przedmiotu gwarancji, zakresu gwarancji, warunków jej udzielania, a także wyłączenia odpowiedzialności producenta, jego zobowiązania w tym wymagania odnośnie składania reklamacji zamieszczone są w warunkach gwarancji.

 

W przypadku produktów marki ALPOL nie objętych 5 letnią gwarancją reklamacja może zostać zgłoszona przez kupującego do sprzedawcy. Relacja ta wynika z wymienionych wyżej ustaw, które odnoszą się właśnie do relacji pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Zgłoszenie reklamacyjne powinno mieć formę pisemną i zawierać :

 • dane reklamującego (imię nazwisko lub nazwa firmy, adres, ew. e-mail, ew. telefon),
 • dołączone czytelne kopie dokumentów sprzedaży zawierające dane sprzedawcy,
 • dane reklamowanego produktu (rodzaj, ilość),
 • dane inwestycji/budowy (adres miejsca wbudowania),
 • przyczynę zgłoszenia reklamacji.

 

Należy w tym miejscu wspomnieć jednak o pewnych ograniczeniach odpowiedzialności producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. jakość prac w zakresie wykonawstwa i montażu oraz odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie robót przez wykonawcę,
 2. wady i uszkodzenia powstałe z powodu warunków, na które producent nie ma wpływu, a w szczególności:
  1. szkód wynikających z nieprawidłowego przechowywania, przygotowania lub użycia produktów, wykonywania robót nieodpowiednich warunkach pogodowych, nieprzestrzegania właściwych przerw technologicznych pomiędzy kolejnymi etapami wykonawczymi, zastosowania produktów po terminie ich ważności,
  2. uszkodzeń i wad wynikłych z wykonywania prac budowlanych w sposób sprzeczny ze sztuką budowlaną i zaleceniami producenta,
  3. uszkodzeń i wad powstałych w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z zaleceniami producenta użytkowania lub braku właściwej konserwacji,
  4. szkód powstałych w wyniku wypadków losowych tj. klęsk żywiołowych, wypadków, tąpnięć, zanieczyszczenia powietrza agresywnymi oparami chemicznymi oraz działania innych, nietypowych czynników zewnętrznych,
  5. zastąpienia jakiegokolwiek produktu lub elementu systemu materiałami innych producentów,
  6. zmiany właściwości produktu poprzez dodanie innych substancji niż wskazanych na opakowaniu produktu i w karcie technicznej, nieznacznych zmian właściwości (np. wyglądu zewnętrznego) zachodzących w sposób naturalny pod wpływem czynników zewnętrznych w trakcie użytkowania.

 

W przypadku uznania reklamacji na produkt wbudowany, producent zobowiązany jest do naprawy szkody na zasadach uzgodnionych przez strony, albo w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa.

 

W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie powodów wystąpienia wady, decydujące znaczenie będzie miała ekspertyza przeprowadzona przez uzgodnionego przez strony rzeczoznawcę lub jednostkę badawczą, w oparciu o obowiązujące normy. Koszty ekspertyzy ponosić będzie strona, na której niekorzyść reklamacja będzie rozpatrzona.

 
5-letnia gwarancja jakości na kleje do okładzin, spoiny elastyczne oraz nanoprodukty do klinkieru

Oprócz systemów ociepleń objętych pięcioletnią gwarancją producenta, podobną gwarancją objęte są również inne wbudowane produkty marki ALPOL:

 

 1. kleje do okładzin i spoiny elastyczne:
  1. okładziny przyklejone klejami ALPOL (AK 509 do AK 518) oraz zaspoinowane spoinami ALPOL ELITE (AS E50-69),
 2. nanoprodukty do klinkieru:
  1. kompletne konstrukcje klinkierowe (np. mury, słupki, ogrodzenia, elewacje z okładzinami klinkierowymi) z zastosowaniem Nanozapraw ALPOL AZ 120 do AZ 126, Nanobetonu ALPOL AZ 129, Nanokleju ALPOL AK 518, Nanospoin ALPOL AZ 150 do AZ 156, Nanoimpregnatu ALPOL AI 780, wykonanych w sposób zgodny z opisem podanym w Instrukcji Nanosystemu do klinkieru.

 

Wszystkie opakowania wymienionych wyżej klejów do okładzin, spoin elastycznych oraz nanoproduktów do klinkieru opatrzone są wyraźnymi informacjami o pięcioletniej gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji umieszczone są na stronie internetowej.

 

Jawna deklaracja umieszczona na opakowaniach w/w produktów oraz ogólnie dostępne i jasne warunki gwarancji, są dla inwestora i wykonawcy istotnym ułatwieniem w dochodzeniu ewentualnych roszczeń. Rozwiązanie takie powoduje, że nie ma potrzeby uzyskiwania specjalnych dokumentów potwierdzających nabycie praw gwarancyjnych. Uprawnionym z tytułu gwarancji może być każdy inwestor lub właściciel obiektu budowlanego, posiadający dokumenty potwierdzające zakup produktów marki ALPOL wchodzących w skład kompletnego systemu z klejami do okładzin i spoinami elastycznymi bądź nanoproduktami oraz ich wbudowanie w obiekt przez certyfikowanego przez PIOTROWICE II wykonawcę (tj. posiadającego ważny Certyfikat). Dokumentami potwierdzającymi zakup mogą być oryginały faktur zakupu, ewentualnie kopie tych dokumentów udostępnione przez wykonawcę, jeżeli to on kupował materiały. Dokumentem potwierdzającym wbudowanie jest najczęściej umowa z wykonawcą na wykonanie określonych robót z użyciem produktów ALPOL oraz, w przypadku robót realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót przez inspektora nadzoru.

 

Dział Doradztwa Technicznego i Zastosowań ZSChiM "PIOTROWICE II" może wystawić także pisemną gwarancję imienną (wzór gwarancji imiennej). Jest ona wystawiana na wniosek inwestora i wykonawcy, przedstawiony w formie oświadczenia inwestora i wykonawcy o spełnieniu warunków gwarancji imiennej na system z klejami do okładzin i spoinami elastycznymi bądź na system do klinkieru z nanoproduktami marki ALPOL (wzór oświadczenia).