x
Ogólne zasady gwarancji na produkty ALPOL
Gwarancja jakości na produkty

 Firma PIOTROWICE Sp. z o.o. gwarantuje wysoką jakość i deklarowane (zgodne z danymi zamieszczonymi na opakowaniach) parametry wszystkich swoich produktów oraz zachowanie przez nie odpowiednich cech użytkowych pod warunkiem właściwego, zgodnego z zaleceniami ich przechowywania i wbudowania.

 

Produkty te podlegają rocznej rękojmi za wady zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 64.16.93) lub dwuletniej rękojmi za wady, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.827). W obu wyżej opisanych przypadkach termin liczy się od dnia wydania produktu. Wyjątek stanowią produkty wchodzące w skład systemów ociepleń ALPOL, kleje do okładzin, spoiny elastyczne oraz nanoprodukty, które objęte są 5-letnią gwarancją zgodnie ze szczegółowymi warunkami gwarancji umieszczonymi na stronie internetowej. 5-letnia gwarancja dla tych produktów nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

Szczegółowe informacje dla produktów objętych 5-letnią gwarancją dotyczące: przedmiotu gwarancji, zakresu gwarancji, warunków jej udzielania, a także wyłączenia odpowiedzialności producenta, jego zobowiązania w tym wymagania odnośnie składania reklamacji zamieszczone są w warunkach gwarancji.

 

W przypadku produktów marki ALPOL nie objętych 5 letnią gwarancją reklamacja może zostać zgłoszona przez kupującego do sprzedawcy. Relacja ta wynika z wymienionych wyżej ustaw, które odnoszą się właśnie do relacji pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Zgłoszenie reklamacyjne powinno mieć formę pisemną i zawierać :

 • dane reklamującego (imię nazwisko lub nazwa firmy, adres, ew. e-mail, ew. telefon),
 • dołączone czytelne kopie dokumentów sprzedaży zawierające dane sprzedawcy,
 • dane reklamowanego produktu (rodzaj, ilość),
 • dane inwestycji/budowy (adres miejsca wbudowania),
 • przyczynę zgłoszenia reklamacji.

 

Należy w tym miejscu wspomnieć jednak o pewnych ograniczeniach odpowiedzialności producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. jakość prac w zakresie wykonawstwa i montażu oraz odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie robót przez wykonawcę,
 2. wady i uszkodzenia powstałe z powodu warunków, na które producent nie ma wpływu, a w szczególności:
  1. szkód wynikających z nieprawidłowego przechowywania, przygotowania lub użycia produktów, wykonywania robót nieodpowiednich warunkach pogodowych, nieprzestrzegania właściwych przerw technologicznych pomiędzy kolejnymi etapami wykonawczymi, zastosowania produktów po terminie ich ważności,
  2. uszkodzeń i wad wynikłych z wykonywania prac budowlanych w sposób sprzeczny ze sztuką budowlaną i zaleceniami producenta,
  3. uszkodzeń i wad powstałych w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z zaleceniami producenta użytkowania lub braku właściwej konserwacji,
  4. szkód powstałych w wyniku wypadków losowych tj. klęsk żywiołowych, wypadków, tąpnięć, zanieczyszczenia powietrza agresywnymi oparami chemicznymi oraz działania innych, nietypowych czynników zewnętrznych,
  5. zastąpienia jakiegokolwiek produktu lub elementu systemu materiałami innych producentów,
  6. zmiany właściwości produktu poprzez dodanie innych substancji niż wskazanych na opakowaniu produktu i w karcie technicznej, nieznacznych zmian właściwości (np. wyglądu zewnętrznego) zachodzących w sposób naturalny pod wpływem czynników zewnętrznych w trakcie użytkowania.

 

W przypadku uznania reklamacji na produkt wbudowany, producent zobowiązany jest do naprawy szkody na zasadach uzgodnionych przez strony, albo w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa.

 

W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie powodów wystąpienia wady, decydujące znaczenie będzie miała ekspertyza przeprowadzona przez uzgodnionego przez strony rzeczoznawcę lub jednostkę badawczą, w oparciu o obowiązujące normy. Koszty ekspertyzy ponosić będzie strona, na której niekorzyść reklamacja będzie rozpatrzona.