ALPOL / Doradztwo techniczne / Instrukcje wykonawcze / ALPOL AQUA PLUS x

AQUA PLUS

Schemat systemu ALPOL AQUA PLUS

System ALPOL HYDRO PLUS T pozwala na kompleksowe wykonywanie odpowiednich warstw użytkowych i hydroizolacji na basenach. W systemie mogą wystąpić następujące warstwy: - warstwy izolacji zewnętrznej, - warstwa izolacji podposadzkowej, - warstwa izolacji termicznej, - warstwa dociskowa, - warstwa izolacji podpłytkowej, - warstwa okładzinowa.

Wykonanie warstwy izolacji zewnętrznej

Przed przystąpieniem do pracy konieczne jest dokładne oczyszczenie powierzchni płyty konstrukcyjnej z luźnych elementów i warstw antyadhezyjnych. Podłoża gładkie po szalunkach i zanieczyszczone substancjami używanymi do ich zabezpieczeń mogą wymagać dodatkowego przygotowania, w postaci: śrutowania, frezowania lub piaskowania. Naprawy dużych ubytków można wykonać zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub wyrównawczą ALPOL AZ 135. Poprawnie przygotowana powierzchnia konstrukcyjna niecki basenu powinna być nośna, równa, sucha, czysta, wolna od kurzu i zanieczyszczeń.

Wykonanie warstwy izolacji zewnętrznej

Izolację wykonujemy za pomocą dwóch produktów: emulsji bitumicznej do izolacji i gruntowania ALPOL AH 740 oraz bitumicznej masy uszczelniającej ALPOL AH 741. Emulsja bitumiczna ALPOL AH 740 służy do wykonywania warstwy gruntującej. Po rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:9 (emulsja : woda) nanosimy ją za pomocą szczotki malarskiej lub pędzla.

Wykonanie warstwy izolacji zewnętrznej

Po około trzech godzinach na przeschniętą warstwę emulsji ALPOL AH 740 nakładamy bitumiczną masę uszczelniającą ALPOL AH 741 i wykonujemy właściwą warstwę hydroizolacji. Masę nanosimy dwukrotnie, na krzyż, szczotką malarską lub nierdzewną pacą stalową. Czas schnięcia jednej warstwy wynosi od 3 do 5 dni.

Wykonanie warstwy izolacji podposadzkowej

Przed przystąpieniem do pracy konieczne jest dokładne oczyszczenie płyty konstrukcyjnej z luźnych elementów i warstw antyadhezyjnych. Na tym etapie można również wykonać odpowiedni spadek podłoża (jeśli nie był zrobiony na płycie konstrukcyjnej) oraz naprawy (usunięcia nierówności i ubytków). Do tych prac zalecamy zaprawę szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub zaprawę wyrównawczą ALPOL AZ 135. Poprawnie przygotowana płyta konstrukcyjna powinna być równa, sucha, czysta, wolna od kurzu i zanieczyszczeń.

Wykonanie warstwy izolacji podposadzkowej

Izolację podposadzkową wykonujemy przed położeniem izolacji termicznej i warstwy dociskowej. Może być ona zrobiona z papy termozgrzewalnej, zaprawy wodoszczelnej ALPOL AH 752 lub zaprawy wodoszczelnej ALPOL AH 753. Doskonałą warstwę tego typu uzyskamy stosując zestaw składający się z emulsji bitumicznej do izolacji i gruntowania ALPOL AH 740 oraz bitumicznej masy uszczelniającej ALPOL AH 741. Izolację z tych produktów wykonujemy podobnie jak izolację zewnętrzną. Wykonanie tego typu izolacji sposobem tradycyjnym polega na ułożeniu papy termozgrzewalnej w minimum dwóch warstwach, na krzyż. Następnie na papie układamy folię polietylenową o grubości 0,6 mm, a jej brzegi wywijamy na ścianę na wysokość warstwy dociskowej.

Wykonanie warstwy izolacji termicznej

Warstwę termoizolacyjną zalecamy wykonywać ze styropianu ekstrudowanego (XPS) lub ze styropianu EPS 100 - 038 (FS 20). Warstwę izolacji termicznej, szczególnie, jeśli jest wykonana ze styropianu EPS 100 - 038, zaleca się zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi folią polietylenową o grubości co najmniej 0,15 mm.

Wykonanie warstwy dociskowej

Warstwę dociskową na warstwie izolacji termicznej można wykonać z posadzki podkładowej ALPOL AP 400. Jej grubość powinna wynosić co najmniej 4 cm. W przypadku zastosowania dodatkowego zbrojenia z siatki stalowej, należy ją wcześniej ułożyć na podkładkach dystansowych. Gotowa masa powinna mieć konsystencję „wilgotnej ziemi” i zostać wbudowana w czasie nie dłuższym niż 60 minut od przygotowania. Przerwy pomiędzy układaniem kolejnych partii podkładu nie mogą przekraczać 30 minut. W przeciwnym razie ulegnie pogorszeniu jakość połączeń z wcześniej wykonanymi fragmentami warstwy.

Wykonanie warstwy izolacji podpłytkowej

Sposób przygotowania podłoża pod tę warstwę jest podobny jak w przypadku wykonywania hydroizolacji zewnętrznej. Należy jednak zwrócić uwagę na czystość i równość powierzchni, szczególnie jeśli będą stosowane kleje cienkowarstwowe. Przed przystąpieniem do pracy konieczne jest dokładne oczyszczenie powierzchni z luźnych elementów i środków antyadhezyjnych, powłok malarskich, nacieków cementowych, tłuszczy. Podłoża gładkie po szalunkach i zanieczyszczone substancjami używanymi do zabezpieczeń szalunków zaleca się aby były śrutowane, frezowane lub piaskowane. Takich powierzchni nie powinno się szlifować, ponieważ powstający pył jest bardzo trudny do usunięcia, a jego pozostałości zmniejszają przyczepność warstw hydroizolacyjnych. Wszystkie nierówności, otwory technologiczne po szalunkach, kawerny po pęcherzach powietrza muszą być wypełnione i wyrównane za pomocą systemowych zapraw wyrównawczych do reprofilacji betonu.

Wykonanie warstwy izolacji podpłytkowej

Tak przygotowane podłoże należy pomalować gruntem krzemianowo-polimerowym ALPOL AG 707 co najmniej na 3 godziny przed układaniem warstw izolacji podpłytkowej z zaprawy wodoszczelnej do basenów ALPOL AH 753. Malowanie wykonujemy za pomocą pędzla malarskiego (ławkowca).

Miejsca newralgiczne wymagające dodatkowych elementów izolacji

Prace należy rozpocząć od wklejenia dodatkowych elementów izolacji (taśm, narożników i mankietów uszczelniających ALPOL) w newralgicznych miejscach niecki basenu, takich jak: szczeliny dylatacyjne, połączenia ścian, ścian i dna, miejsca przejść instalacji przez ściany i dno, miejsca mocowania drabinek, balustrad, wpustów, oświetlenia, przelewów i połączenia niecki z plażą.

Wklejenie taśmy uszczelniającej ALPOL T1 na dylatacji

Zaprawę ALPOL AH 753 o konsystencji szlamu nanosimy na podłoże pasami odpowiadającymi szerokości siatkowej krawędzi taśmy uszczelniającej ALPOL T1, uwzględniając niewielki naddatek. Następnie wtapiamy taśmę w taki sposób, aby można ją było wcisnąć w szczelinę dylatacyjną na głębokość dwukrotnej szerokości szczeliny. Utworzone zagłębienie z taśmy pozwala na swobodną jej pracę oraz późniejsze wciśnięcie sznura dylatacyjnego ALPOL SD. Zaprawę nanieść powtórnie, w opisany wyżej sposób.

Wklejenie taśmy uszczelniającej ALPOL T1 w krawędziach na połączeniu dna niecki ze ścianą

Przed rozpoczęciem wklejania taśmy lub narożnika ALPOL można (w razie potrzeby) wykonać wyoblenie krawędzi naroża za pomocą zaprawy szybkowiążącej ALPOL AZ 130. Zaprawę o konsystencji szlamu nanosimy na podłoże i ścianę pasami odpowiadającymi szerokości siatkowej krawędzi taśmy ALPOL T1, ALPOL TW1 lub narożnika ALPOL N1, uwzględniając niewielki naddatek. Przyklejamy taśmę w taki sposób, aby pozostawić nieznaczny luz na jej swobodną pracę oraz późniejsze wciśnięcie sznura dylatacyjnego. Zaprawę nanieść ponownie, w opisany wyżej sposób.

Wykonanie uszczelnienia połączenia niecki z plażą wokół basenu

Uszczelnienie jest wykonywane podobnie jak dla dylatacji konstrukcyjnej. Najpierw zabezpieczamy istniejącą szczelinę przed zanieczyszczeniem. W razie potrzeby wykonujemy reprofilację kształtu jej krawędzi. Następnie nanosimy zaprawę o konsystencji szlamu na podłoże pasami odpowiadającymi szerokości siatkowej krawędzi taśmy uszczelniającej ALPOL T1 lub ALPOL TW1, uwzględniając niewielki naddatek. Wtapiamy taśmę w taki sposób, aby można było ją wcisnąć w szczelinę dylatacyjną na głębokość dwukrotnej szerokości szczeliny. Utworzone zagłębienie z taśmy pozwala na swobodną jej pracę oraz późniejsze wciśnięcie sznura dylatacyjnego ALPOL SD. Zaprawę nanieść ponownie, w opisany wyżej sposób.

Wykonanie uszczelnienia przelewu

Podczas montażu kształtek przelewowych należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne przyklejenie i jednoczesne wypełnienie przestrzeni między kształtką, a powierzchnią podłoża pokrytą warstwą hydroizolacji. Zaleca się użycie zaprawy epoksydowej ALPOL AH 760, która dodatkowo zapewnia uszczelnienie przeciwwodne. Zamiast niej można zastosować klej upłynniony szybkowiążący średniowarstwowy ALPOL AK 517. Na krawędziach wewnętrznych i zewnętrznych betonowego podłoża przelewu należy przed wykonaniem właściwej hydroizolacji wkleić taśmę uszczelniającą ALPOL T1 lub ALPOL TW1, w podobny sposób jak na stykach dna niecki ze ścianą lub między ścianami. Zaprawę o konsystencji szlamu nanosimy na krawędzie podłoża pasami odpowiadającymi szerokości siatkowej krawędzi taśmy uszczelniającej ALPOL T1, ALPOL TW1 lub narożnika ALPOL N1, uwzględniając niewielki naddatek. Następnie przyklejamy taśmę w taki sposób, aby pozostawić niewielki luz na swobodną jej pracę. Zaprawę nanieść powtórnie, w opisany wyżej sposób.

Wykonanie uszczelnienia wpustu instalacyjnego

Sposób uszczelnienia wpustu instalacyjnego zależy od jego typu i sposobu montażu. Większość rodzajów wpustów wymaga zastosowania dodatkowego uszczelnienia za pomocą specjalnych, elastycznych mankietów. W zależności od rodzaju mocowanego elementu stosuje się mankiety uszczelniające: ścienne ALPOL M1, ALPOL MW1 lub podłogowe ALPOL M2, ALPOL MW2. Do ich mocowania stosujemy zaprawę wodoszczelną ALPOL AH 753 o konsystencji szlamu, którą należy nanieść na podłoże i brzeg wpustu. Zaprawę nanosimy pasami o powierzchni odpowiadającej szerokości krawędzi perforowanej mankietu ALPOL, z niewielkim naddatkiem na zewnątrz w celu dokładniejszego wklejenia. Mankiet układamy w taki sposób, aby nie było naprężeń ograniczających jego swobodną pracę. Powtórnie nanosimy zaprawę na powierzchnię roboczą. Wpusty mogą być również mocowane mechanicznie śrubami lub kołkami bezpośrednio do podłoża pokrytego warstwą zaprawy ALPOL AH 753, w celu dokładnego ich uszczelnienia. W przypadku plaży wokół basenu głębokość ewentualnego mocowania kołkowego nie może przekraczać grubości warstwy dociskowej, aby nie uszkodzić warstw leżących poniżej. Niekiedy montaż wpustu może wymagać dodatkowego uszczelnienia zaprawą epoksydową, szczególnie w przypadku zmiany jego położenia (np. po wykuciu wcześniej zabetonowanego elementu). W podobny sposób uszczelniamy napływy wodne i inne elementy, np.: barierki, drabinki.

Nanoszenie warstw izolacji podpłytkowej

Nanoszenie izolacji w newralgicznych miejscach można rozpocząć po 6 godzinach od wklejenia akcesoriów wzmacniających. Niezbędne są trzy warstwy izolacji z zaprawy wodoszczelnej ALPOL AH 753. Pierwszą warstwę zaprawy o konsystencji szlamu (z dodatkiem do 3% wody) kładziemy na całą powierzchnię twardym pędzlem lub szczotką malarską, intensywnie wcierając w podłoże. Zaprawę należy również nanosić na krawędzie newralgicznych miejsc. Szlam nakładamy obficie, starając się zachować jednakową grubość. Do nanoszenia kolejnych warstw przygotowujemy masę o konsystencji szpachli.

Nanoszenie warstw izolacji podpłytkowej

Warstwę drugą i trzecią nakładamy na krzyż metodą szpachlowania. Polega ona na nanoszeniu zaprawy na podłoże cienką warstwą przy użyciu nierdzewnej kielni i pacy. Należy pamiętać, że każdą następną warstwę można nakładać po związaniu poprzedniej, tj. po upływie około 6 godzin (w temperaturze powietrza 20°C). W celu uniknięcia rys skurczowych jednowarstwowo zaprawy nie nanosimy w ilości większej niż 2 kg/m2. Z uwagi na szybki przyrost wytrzymałości mechanicznej powstałej powłoki, można ją oklejać płytkami ceramicznymi po upływie 24 godzin od zakończenia robót. Powłoka jest odporna na deszcz po około 12 godzinach od nałożenia. Przygotowaną (zarobioną i wymieszaną) zaprawę należy zużyć w ciągu 1,5 godziny.

Wykonywanie warstwy okładzinowej

Wykonuje się ją ze specjalnych płytek ceramicznych ciągnionych lub prasowanych, przeznaczonych do basenów. Płytek ciągnionych nie powinno się docinać, dlatego ich wymiary muszą uwzględniać wymiary niecki basenu, przepustów rurowych i innych elementów, które mają wpływ na nieciągłość okładzin ceramicznych. Najczęściej do mocowania takich płytek stosuje się kleje grubowarstwowe, nakładane w warstwie o grubości do 3 cm. Płytki prasowane nie mają ograniczeń w przycinaniu do określonego wymiaru. Do ich przyklejania stosuje się elastyczne kleje cienko- lub średniowarstwowe klasy C2, normalne lub upłynnione. Kleje nieupłynnione, w celu uniknięcia pustek powietrznych pod płytkami, wymagają stosowania metody kombinowanej (naniesieniu kleju na podłoże i stronę montażową płytki). Kleje upłynnione umożliwiają rezygnację z tej metody, wystarczy nanieść klej na podłoże. Do przyklejania płytek zaleca się stosowanie klejów elastycznych: do płytek ALPOL AK 513, szybkowiążącego do gresu ALPOL AK 512, upłynnionego szybkowiążącego cienkowarstwowego ALPOL AK 516 lub upłynnionego szybkowiążącego średniowarstwowego ALPOL AK 517.

Przyklejanie okładziny ceramicznej

Klej nakładamy na podłoże za pomocą kielni lub pacy, a następnie równomiernie rozprowadzamy pacą stalową z wycięciami półkolistymi, o szerokościach między zębami wynoszących od 13 do 15 mm (dla klejów upłynnionych) lub pacą z wycięciami prostokątnymi do 10 mm (dla klejów normalnych). Płytki przykładamy dociskając lekko do podłoża. W ciągu 10 minut można dokonać korekty ich położenia. Czynność przyklejania płytek wykonujemy w czasie nie dłuższym niż 30 minut, z wyjątkiem ALPOL AK 512 (10 minut) oraz ALPOL AK 515 (20 minut). Kleje ALPOL AK 516 i ALPOL AK 517 należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą, klej ALPOL AK 513 w czasie 2 godzin, a klej ALPOL AK 512 w ciągu 15 minut. W przypadku zgęstnienia kleju należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Nie zużyty, twardniejący zaczyn nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy go wyrzucić.

Wykonanie dylatacji w warstwie okładzinowej

W warstwie okładzinowej mogą wystąpić dwa rodzaje szczelin dylatacyjnych: - konstrukcyjne, powstałe po przeniesieniu dylatacji konstrukcyjnych podłoża, - przeciwskurczowe, zaplanowane dodatkowo, mające na celu skompensowanie różnic w pracy między sztywnym podłożem betonowym, a warstwami okładziny (klej i płytki). Należy je wypełnić trwale elastyczną masą uszczelniającą. Krawędzie dylatacji przed ich wypełnieniem powinny być pomalowane specjalnym gruntem, odpowiednim dla masy poliuretanowej ALPOL AH 765. Po wyschnięciu gruntu wcisnąć w szczelinę wodoodporny sznur dylatacyjny ALPOL SD.

Wykonanie uszczelnienia przelewu w warstwie okładzinowej

Uszczelnienie przelewu wykonujemy za pomocą dwóch systemowych produktów: specjalnego gruntu i masy poliuretanowej ALPOL AH 765. Najpierw malujemy odpowiednim gruntem krawędzie styków między przelewem i płytkami, a następnie wypełniamy je za pomocą elastycznej masy uszczelniającej. W zależności od wielkości szczeliny może zaistnieć potrzeba zastosowania sznura dylatacyjnego ALPOL SD o odpowiedniej średnicy. Płytki basenowe wzdłuż przelewu powinny być przyklejone za pomocą zaprawy epoksydowej ALPOL AH 760. Zapewni to dodatkowe uszczelnienie oraz ochronę przed podciąganiem kapilarnym wilgoci.

Wykonanie uszczelnienia wpustu instalacyjnego w warstwie okładzinowej

Krawędzie wpustu i płytek wokół wpustu powinny być najpierw pomalowane specjalnym gruntem dla masy poliuretanowej ALPOL AH 765. Następnie należy wcisnąć w szczelinę między wpustem i płytkami sznur dylatacyjny ALPOL SD o odpowiedniej średnicy. Kolejna czynność to dokładne wypełnienie powstałej szczeliny masą uszczelniającą ALPOL AH 765.

Wykonanie uszczelnienia połączenia dna i ściany niecki basenu w warstwie okładzinowej

Krawędzie styków płytek na połączeniu między dnem i ścianą należy najpierw pomalować odpowiednim gruntem, a następnie wypełnić za pomocą elastycznej masy poliuretanowej ALPOL AH 765. Dodatkowo, przed wypełnieniem szczeliny, należy wcisnąć w nią wodoodporny sznur dylatacyjny ALPOL SD o odpowiedniej średnicy, uzależnionej od szerokości szczeliny. W podobny sposób wykonujemy uszczelnienie styków połączeń między ścianami.

Wykonanie uszczelnienia połączenia niecki z plażą wokół basenu w warstwie okładzinowej

Uszczelnienie tego połączenia wykonujemy podobnie jak uszczelnienie dylatacji. Szczelinę należy wypełnić trwale elastyczną masą poliuretanową ALPOL AH 765 po wcześniejszym pomalowaniu krawędzi płytek specjalnym gruntem, odpowiednim dla masy uszczelniającej. Następnie wciskamy w szczelinę między płytkami sznur dylatacyjny ALPOL SD o odpowiedniej średnicy. Kolejna czynność to dokładne wypełnienie powstałej szczeliny masą uszczelniającą trwale elastyczną.

Spoinowanie płytek okładziny basenowej

Do wypełnienia fug pomiędzy płytkami zaleca się elastyczne wodoszczelne zaprawy do spoinowania. Mogą to być produkty cementowo-polimerowe lub epoksydowe. Ze względu na wysoką odporność na czynniki zewnętrzne w trakcie użytkowania, szczególnie wymywanie i ścieranie, doskonale sprawdza się zaprawa epoksydowa do spoinowania szara ALPOL AH 760. Do spoinowania okładzin ścian przybasenia oraz w pomieszczeniach okołobasenowych na ścianach i posadzkach zaleca się stosować spoinę elastyczną ALPOL ELITE AS E50-69. Przed spoinowaniem należy usunąć resztki kleju ze szczelin między płytkami, oczyścić je i odkurzyć.

Spoinowanie płytek okładziny basenowej z zastosowaniem zaprawy epoksydowej ALPOL AH 760

Przygotowanie zaprawy epoksydowej ALPOL AH 760 do aplikacji polega na dokładnym wymieszaniu całego opakowania za pomocą wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej (600 obr./min) z mieszadłem koszyczkowym, aż do uzyskania jednorodnej masy (czas mieszania: od 3 do 4 minut). Następnie przelewamy masę do czystego pojemnika, aby uniknąć zanieczyszczenia resztkami składników, które mogą pozostać na ściankach pojemnika. Masę fugową należy nanosić w taki sposób, aby w całości wypełniła przestrzeń między płytkami a podłożem. Nadmiar masy zbieramy po przekątnej, a następnie zmywamy powierzchnię za pomocą wilgotnej gąbki. Po wyschnięciu jeszcze raz zmywamy i nawilżamy fugi. Powierzchnie płytek zabrudzone podczas spoinowania, zmywamy ciepłą wodą lub zmywaczem do wyrobów epoksydowych.

Spoinowanie płytek z zastosowaniem spoiny elastycznej ALPOL ELITE

Przygotowanie masy polega na wymieszaniu mechanicznie lub ręcznie z zalecaną ilością (podaną przez producenta na opakowaniu) czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy spoiny: wytrzymałość, czas wiązania i trwałość. Może być także przyczyną przebarwień. Zaleca się stosować spoinę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, aby uniknąć różnic w odcieniach. Masę nakładać na płytki pacą lub raklą z twardą gumą i za ich pomocą ruchami ukośnymi wypełniać przestrzenie między płytkami. Następnie zgarnąć nadmiar masy. Po około 10 minutach przystąpić do wyrównywania powierzchni spoiny za pomocą wilgotnej, często płukanej gąbki. Unikać zbyt intensywnego przecierania powierzchni spoin zbyt wilgotną gąbką, ponieważ obniży to efekt perlenia, pogorszy twardość i może być przyczyną odbarwień. W ciągu 30 minut od nałożenia, powierzchnię spoiny wygładzić za pomocą dobrze wyciśniętej gąbki. Po związaniu spoiny, usunąć nalot z powierzchni płytek. Masę należy zużyć w ciągu 40-50 minut od zarobienia z wodą. W przypadku zgęstnienia masy w tym czasie, należy ją ponownie wymieszać, nie dolewając wody.
 wstecz wiecej