ALPOL / Doradztwo techniczne / Instrukcje wykonawcze / ALPOL HYDRO PLUS x

HYDRO PLUS

Schemat systemu ALPOL HYDRO PLUS dla hydroizolacji poziomej

System ALPOL HYDRO PLUS przeznaczony jest do kompleksowego wykonywania uszczelnień przeciwwilgociowych oraz warstw użytkowych w łazienkach i kuchniach, w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym oraz w budynkach użyteczności publicznej, zarówno w obiektach remontowanych jak i nowowznoszonych. Ze względu na różne rodzaje podłoży oraz różne warstwy stosowane w procesie hydroizolacji w systemie ALPOL HYDRO PLUSwyróżnia się hydroizolacje poziome i pionowe. Hydroizolacja pozioma składa sie z następujących warstw: – warstwy izolacyjno-przesuwnej, – warstwy izolacji termicznej, – warstwy dociskowej, – warstwy izolacji podpłytkowej, – warstwy okładzinowej.

Schemat systemu ALPOL HYDRO PLUS dla hydroizolacji pionowej

Hydroizolacja pionowa składa się z następujących warstw: – warstwy wyrównującej, – warstwy izolacji podpłytkowej, – warstwy okładzinowej.

Wykonanie warstwy izolacyjno–przesuwnej

Na początku należy dokładnie oczyścić płytę konstrukcyjną z luźnych elementów i warstw antyadhezyjnych. Ewentualne naprawy nierówności i uzupełnienie ubytków można dokonać zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub wyrównawczą ALPOL AZ 135. Warstwę izolacyjno-przesuwną można wykonać z folii polietylenowej o grubości 0,2 mm układanej bezpośrednio na podłożu w dwóch warstwach na krzyż. Brzegi folii wywinąć na ścianę lub szalunek na zaprojektowaną wysokość izolacji termicznej i warstwy dociskowej. Wykonanie warstwy dociskowej należy poprzedzić mocowaniem dylatacji brzegowej do ścian. Dodatkowo można uszczelnić armaturę sanitarną (wpusty podłogowe) odpowiednimi mankietami uszczelniającymi ALPOL M2, natomiast przejścia rur - mankietami ALPOL M1.

Wykonanie warstwy izolacji termicznej

Warstwę termoizolacyjną można wykonać ze styropianu ekstrudowanego, styropianu EPS 100 - 038 (FS 20) lub odpowiedniej wełny mineralnej. Zaleca się zabezpieczyć warstwę izolacji termicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi folią polietylenową o grubości co najmniej 0,15 mm. W przypadku zastosowania wełny mineralnej folia chroni ją również przed zawilgoceniem.

Wykonanie warstwy dociskowej

Warstwę dociskową zaleca się wykonać z posadzki podkładowej ALPOL AP 400 lub zaprawy wyrównawczej ALPOL AZ 135. Grubość warstwy dociskowej powinna wynosić co najmniej 4 cm. W przypadku zastosowania dodatkowego zbrojenia, należy ułożyć siatkę zbrojenia na podkładkach dystansowych. Po przygotowaniu i ułożeniu masy konieczne jest jej rozścielenie za pomocą listwy zgarniającej lub dużej pacy stalowej. Podczas wykonywania tej warstwy należy zwrócić szczególną uwagę na spadki w kierunku odpływu wody (jeżeli występuje wpust podłogowy w posadzce). Górną powierzchnię warstwy dociskowej należy zatrzeć „na gładko”.

Wykonanie dylatacji przeciwskurczowej w warstwie dociskowej

Przeciwskurczowe szczeliny dylatacyjne powinny dzielić podłoże na pola o powierzchni nie większej niż 30 m², przy długości boku nie przekraczającej 6 m. Szerokość szczeliny dylatacyjnej nacinanej na głębokość 1/3 warstwy powinna wynosić ok. 5 mm.

Wykonanie warstwy izolacji podpłytkowej

Podłożem pod izolację podpłytkową jest odpowiednio wysezonowana warstwa dociskowa, bądź warstwa wyrównująca w przypadku ścian. Podłoża należy pomalować gruntem ALPOL AG 707. Czynność tę należy wykonać co najmniej 3 godziny przed nanoszeniem folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751. W przypadku obiektów remontowanych podłożem pod izolację podpłytkową może być istniejąca warstwa okładzinowa. Przed nakładaniem masy ALPOL AH 751 należy wkleić taśmy, narożniki i mankiety uszczelniające ALPOL. Na rysunku przedstawione są miejsca wymagające zastosowania dodatkowych elementów izolacji.

Wklejenie taśmy uszczelniającej ALPOL T1 na dylatacji

Na podłoże nanieść folię hydroizolacyjną pasami o szerokości odpowiadającej szerokości siatkowej krawędzi taśmy uszczelniającej ALPOL T1 z niewielkim naddatkiem. Następnie należy wtopić taśmę w taki sposób, aby można było ją wcisnąć w szczelinę dylatacyjną na głębokość dwukrotnej szerokości szczeliny. Powtórnie nanieść folię w opisany wyżej sposób. W uzyskane zagłębienie z taśmy, po przyklejeniu płytek, będzie wciśnięty sznur dylatacyjny o odpowiedniej grubości.

Wklejenie taśmy uszczelniającej ALPOL T1 i narożników ALPOL N w narożach

Przed rozpoczeciem wklejania tasmy ALPOL T1 lub narożnika ALPOL N można wykonać wyoblenie krawędzi naroża za pomocą zaprawy szybkowiążącej ALPOL AZ 130. Na podłoże poziome i ścianę nanieść folię hydroizolacyjną pasami o szerokości odpowiadającej szerokości siatkowej krawędzi taśmy uszczelniającej ALPOL T1 lub narożnika ALPOL N z niewielkim naddatkiem. Następnie należy przykleić taśmę w taki sposób, aby pozostawić niewielki luz na swobodną pracę taśmy. Powtórnie nanieść folię. Po przyklejeniu płytek, w uzyskane zagłębienie taśmy wciśnięty będzie sznur dylatacyjny.

Uszczelnienie wpustu podłogowego

Należy nanieść folię hydroizolacyjną ALPOL AH 751 na krawędzie, do których będzie mocowany wpust podłogowy. Wpust mocuje się mechanicznie kołkami bezpośrednio do podłoża na warstwę mokrej folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751. Głębokość mocowania kołkowego nie może przekraczać grubości płyty dociskowej. Wpust podłogowy można również osadzić za pomocą zaprawy montażowej ALPOL AZ 131, przestrzeń między pustką po szalunku a wpustem. Następnie na podłoże i wpust nanieść folię pasami o powierzchni odpowiadającej powierzchni styku mankietu uszczelniającego ALPOL M2 z niewielkim naddatkiem na zewnątrz krawędzi mankietu. Nie nanosić folii na powierzchnię bezpośredniego styku wpustu z podłożem. Wyciąć w mankiecie odpowiedni otwór i przykleić w taki sposób, aby nie było naprężeń ograniczających jego swobodną pracę. Powtórnie nanieść folię na powierzchnię wykonywanego styku.

Uszczelnienie przejść rur instalacji przez przegrody

W przypadku wykonania uszczelnienia rur instalacji przechodzących przez ścianę lub posadzkę zaleca się założenie wokół każdego elementu tulei i dodatkowo uszczelnienie mankietem ALPOL M1. Końcówki (podejścia instalacyjne) rur zabudowanych w ścianie wystarczy uszczelnić odpowiednimi mankietami ALPOL M1. Po 3 godzinach od wklejenia dodatkowych elementów izolacji można nanosić folię hydroizolacyjną ALPOL AH 751, co najmniej w dwóch warstwach. Całkowita grubość izolacji podpłytkowej powinna wynosić około 2 mm.

Nanoszenie warstwy izolacji podpłytkowej

Po 3 godzinach od wklejenia dodatkowych elementów izolacji można nanosić folię hydroizolacyjną ALPOL AH 751, co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę masy uszczelniającej nakładać na całą powierzchnię twardym pędzlem lub szczotką malarską intensywnie wcierając ją w podłoże, pokrywając również krawędzie miejsc wklejenia elementów dodatkowych. Warstwę drugą i następne nakładać krzyżowo w podobny sposób lub przez szpachlowanie. Należy pamiętać, że każdą następną warstwę można nakładać po wyschnięciu poprzedniej, tj. po upływie ok. 3 godzin przy temperaturze powietrza 20°C. Całkowita grubość izolacji podpłytkowej powinna wynosić około 2 mm.

Wykonanie warstwy okładzinowej

Na wyschniętej powłoce folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751 (po 24 godzinach od jej nałożenia) można bezpośrednio przyklejać okładziny ceramiczne. Na podłogach zaleca się stosowanie kleju upłynnionego szybkowiążącego cienkowarstwowego ALPOL AK 516 lub kleju upłynnionego szybkowiążącego średniowarstwowego ALPOL AK 517. Można również przyklejać płytki „metodą kombinowaną”, która polega na nakładaniu kleju na podłoże i stronę montażową płytki.Metodą tą można przyklejać okładziny za pomocą kleju szybkowiążącego do gresu ALPOL AK 512, kleju elastycznego do płytek ALPOL AK 513, kleju elastycznego białego do marmuru ALPOL AK 514, kleju elastycznego do gresu ALPOL AK 515, nanokleju do klinkieru ALPOL AK 518 lub kleju uelastycznionego do gresu ALPOL AK 511. Kleje ALPOL należy nakładać na podłoże za pomocą kielni i/lub pacy, a następnie równomiernie rozprowadzać przy pomocy pacy z wycięciami półkolistymi, o szerokościach między zębami wynoszącymi od 13 do 15 mm (dla klejów upłynnionych) lub pacą z wycięciami prostokątnymi do 10 mm (dla klejów normalnych). Płytki przykładamy dociskając je lekko do podłoża.

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych i naroży. Spoinowanie

Dylatacje w warstwie okładzinowej można wykonać z zastosowaniem specjalnego profilu metalowego lub z tworzywa sztucznego z wkładką kompensacyjną lub wypełnić spoinę materiałem trwale elastycznym np. silikonem ALPOL AS S50-69. Przed wypełnieniem szczeliny silikonem należy wcisnąć w nią wodoodporny sznur dylatacyjny ALPOL SD. Wszystkie naroża między posadzką a ścianą oraz między ścianami powinny być uszczelnione wodoodpornym sznurem dylatacyjnym i silikonem. Do wypełnienia fug pomiędzy płytkami zaleca się stosowanie spoiny elastycznej ALPOL ELITE AS E50-69 od 2 do 20 mm.
 wstecz wiecej