ALPOL / Doradztwo techniczne / Instrukcje wykonawcze / ALPOL HYDRO PLUS T x

HYDRO PLUS T

Schemat systemu ALPOL HYDRO PLUS T

Metoda hydroizolacji według systemu ALPOL HYDRO PLUS T polega na wykonaniu następujących warstw: – warstwy izolacyjno-przesuwnej, – warstwy izolacji termicznej, – warstwy dociskowej, – warstwy izolacji podpłytkowej, – warstwy okładzinowej.

Wykonanie warstwy izolacyjno–przesuwnej

Pierwszym etapem prac przygotowawczych jest dokładne oczyszczenie płyty konstrukcyjnej z luźnych elementów i warstw antyadhezyjnych. Ewentualne naprawy powierzchni płyty lub nadanie jej odpowiedniego spadku można wykonać zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub zaprawą wyrównawczą ALPOL AZ 135. Warstwę izolacyjno - przesuwną należy układać bezpośrednio na płycie konstrukcyjnej. Wszelkie obróbki blacharskie należy wykonać przed ułożeniem termozgrzewalnej papy podkładowej. Papę układać w jednej albo w dwóch warstwach na krzyż. Następnie na papie należy ułożyć matę drenażową lub folię polietylenową o grubości 0,2 mm, a jej brzegi wywinąć na ścianę na wysokość warstwy dociskowej. Zamiast papy termozgrzewalnej możemy zastosować emulsję bitumiczną do izolacji i gruntowania ALPOL AH 740 oraz nałożoną dwukrotnie bitumiczną masę uszczelniającą ALPOL AH 741. Wykonanie warstwy dociskowej należy poprzedzić mocowaniem dylatacji brzegowej do ścian, przy użyciu np. pasków styropianu grubości 1 cm i wysokości ok. 10 cm lub samoprzylepnych taśm dylatacyjnych. Dylatację brzegową zakrywamy wywiniętą warstwą folii tworzącą warstwę izolacyjno-przesuwną. Od strony zewnętrznej konieczne jest wykonanie szalowania brzegowego krawędzi.

Wykonanie warstwy izolacji termicznej

Warstwa termoizolacyjna ma za zadanie zabezpieczenie pomieszczeń znajdujących się pod tarasem lub loggią przed utratą ciepła oraz likwidację mostków termicznych w miejscach mocowania balkonów i loggi. Można ją wykonać ze styropianu ekstrudowanego lub ze styropianu EPS 100 - 038 (FS 20). Warstwę izolacji termicznej, szczególnie jeśli jest wykonana ze styropianu EPS 100 - 038, zaleca się zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi folią polietylenową o grubości, co najmniej 0,15 mm.

Wykonanie warstwy dociskowej

Warstwę dociskową zaleca się wykonać z posadzki podkładowej ALPOL AP 400 lub zaprawy wyrównawczej ALPOL AZ 135, a jej grubość powinna wynosić co najmniej 4 cm. Prace należy wykonywać przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C. Po przygotowaniu i ułożeniu masy konieczne jest jej rozścielenie za pomocą listwy zgarniającej lub dużej pacy stalowej. Należy zwrócić szczególną uwagę na powtórzenie istniejącego spadku płyty konstrukcyjnej oraz utrzymanie go w projektowanym kierunku spływania wód opadowych. Zalecany spadek górnej powierzchni warstwy dociskowej powinien wynosić od 1,5 do 2 %. Górną powierzchnię warstwy dociskowej należy zatrzeć „na gładko”.

Wykonanie dylatacji przeciwskurczowej w warstwie dociskowej

Dodatkową dylatację przeciwskurczową w warstwie dociskowej należy wykonać wówczas, gdy stosunek długości do szerokości płyty przekracza 4:1 lub gdy powierzchnia płyty jest większa niż 6 m². Szerokość szczeliny dylatacyjnej nacinanej na głębokość 1/3 warstwy powinna wynosić ok. 5 mm. Do kolejnego etapu robót można przystąpić po związaniu i wyschnięciu warstwy dociskowej.

Wykonanie warstwy izolacji podpłytkowej

Podłożem pod izolację podpłytkową jest warstwa dociskowa, bądź warstwa wyrównująca w przypadku wykonywania tarasu na gruncie. W obiekcie nowowznoszonym podłoże należy jedynie pomalować gruntem ALPOL AG 707 co najmniej na 3 godziny przed układaniem zaprawy uszczelniającej ALPOL AH 752. W obiekcie remontowanym podłoże należy dobrze oczyścić, spękania poszerzyć, a ubytki uzupełnić zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub wyrównawczą ALPOL AZ 135. Po związaniu i wyschnięciu zapraw naprawczych podłoże należy pomalować gruntem ALPOL AG 707. Przed nakładaniem zaprawy uszczelniającej ALPOL AH 752 należy wkleić dodatkowe elementy izolacji w szczeliny dylatacyjne, połączenia warstwy dociskowej ze ścianą pionową budynku, krawędzie zewnętrzne podłoża z obróbkami blacharskimi oraz miejsca mocowania balustrad.

Wklejenie taśmy uszczelniającej na dylatacji

Na podłoże nanieść zaprawę uszczelniającą ALPOL AH 752 o konsystencji szlamu pasami o szerokości odpowiadającej szerokości siatkowej krawędzi taśmy uszczelniającej ALPOL T1 z niewielkim naddatkiem. Następnie należy wtopić taśmę w taki sposób, aby można było ją wcisnąć w szczelinę dylatacyjną na głębokość dwukrotnej szerokości szczeliny. Powtórnie nanieść masę w opisany wyżej sposób. Utworzone zagłębienie z taśmy pozwala na swobodną jej pracę oraz późniejsze wciśnięcie sznura dylatacyjnego po przyklejeniu płytek warstwy okładzinowej.

Uszczelnienie obróbek blacharskich

Obróbkę (okapnik) mocuje się mechanicznie kołkami bezpośrednio do podłoża na warstwę mokrej zaprawy ALPOL AH 752 w sposób zapewniający jego dokładne przyleganie bez zwichrowań. Głębokość mocowania kołkowego nie może przekraczać grubości płyty dociskowej. Płaszczyzna pozioma okapnika powinna zachodzić na płytę balkonową na głębokość ok. 10 cm. Następnie na podłoże i obróbkę nanieść zaprawę o konsystencji szlamu pasami o rozmieszczeniu i szerokości odpowiadającej szerokości siatkowej krawędzi taśmy ALPOL T1 z niewielkim naddatkiem. Nie nanosić masy na powierzchnię bezpośredniego styku z powierzchnią taśmy. Przykleić taśmę w taki sposób, aby nie było naprężeń ograniczających swobodną pracę taśmy. Powtórnie nanieść zaprawę na powierzchnię wykonywanego styku. Jeżeli brak jest rynny to obróbka blacharska musi posiadać kapinos o wysokości większej o 1 cm od grubości płyty dociskowej. Jego odległość od krawędzi czołowej płyty dociskowej powinna wynosić od 3 do 5 cm.

Uszczelnienie mocowania słupków balustrady

Na podłoże nanieść zaprawę wodoszczelną ALPOL AH 752 o konsystencji szlamu pasami o powierzchni odpowiadającej powierzchni styku mankietu uszczelniającego ALPOL M1 z niewielkim naddatkiem na zewnątrz mankietu. Następnie należy nasunąć mankiet na słupek balustrady i wtopić go w świeżą zaprawę. Powtórnie nanieść masę w opisany wyżej sposób pozostawiając powierzchnię mankietu przy słupku nie pokrytą zaprawą.

Uszczelnienie słupka balustrady zamocowanej w warstwie konstrukcyjnej balkonu

W przypadku remontu tarasu, balkonu lub loggii z balustradą, której słupki przenikają przez górne warstwy: okładzinową i izolacji podpłytkowej, konieczne jest najpierw usunięcie mechaniczne lub chemiczne starych powłok farby ze słupków do poziomu 20 cm w górę od powierzchni płyty balkonu. Następnie należy wykonać malowanie zabezpieczające farbą antykorozyjną. Na poziomie każdej warstwy izolacji przeciwwilgociowej, wokół każdego elementu przenikającego przez nią, konieczne jest założenie mankietu uszczelniającego ALPOL M1.

Mocowanie balustrady nowego balkonu

W przypadku wykonywania nowego tarasu, balkonu lub loggii zaleca się mocowanie słupków balustrady do marek lub kotew rozporowych umieszczonych w czole lub na dolnej powierzchni płyty konstrukcyjnej. Pozwala to na zachowanie ciągłości warstw, szczególnie izolacyjnych i umożliwia długoletnią bezawaryjną eksploatację.

Wklejenie taśmy uszczelniającej ALPOL T1 i narożnika ALPOL N2 na połączeniu podłoża ze ścianą

Na podłoże i ścianę nanieść zaprawę uszczelniającą ALPOL AH 752 o konsystencji szlamu pasami o szerokości odpowiadającej szerokości siatkowej krawędzi taśmy uszczelniającej ALPOL T1 lub narożnika ALPOL N2 z niewielkim naddatkiem. Następnie należy przykleić taśmę w taki sposób, aby pozostawić niewielki luz na swobodną pracę taśmy. Powtórnie nanieść zaprawę w opisany wyżej sposób. W uzyskane zagłębienie z taśmy, po przyklejeniu płytek wcisnąć sznur dylatacyjny ALPOL SD o odpowiedniej grubości. W razie potrzeby wykonać wyoblenie krawędzi naroża za pomocą zaprawy szybkowiążącej ALPOL AZ 130 lub zaprawy montażowej ALPOL AZ 131.

Nanoszenie warstw izolacji podpłytkowej

Nanoszenie izolacji z zaprawy wodoszczelnej ALPOL AH 752 można rozpocząć po 6 godzinach od wklejenia dodatkowych elementów izolacji. Do nakładania pierwszej warstwy należy przygotować zaprawę w konsystencji szlamu, natomiast do drugiej warstwy - masę o konsystencji szpachli. Pierwszą warstwę masy nakładać na całą powierzchnię twardym pędzlem lub szczotką malarską intensywnie wcierając ją w podłoże, pokrywając również krawędzie miejsc wklejenia elementów dodatkowych izolacji. Warstwę drugą i następne nakładać krzyżowo w podobny sposób lub przez szpachlowanie. Należy pamiętać, że każdą następną warstwę można nakładać po wyschnięciu poprzedniej tj. po upływie ok. 6 godzin przy temperaturze powietrza 20°C. W celu uniknięcia rys skurczowych zaprawę nanosić jednorazowo w ilości nie większej niż 2 kg/m². Powłoka jest odporna na deszcz po ok. 12 godzinach od nałożenia. Minimalna grubość izolacji podpłytkowej wynosi 2 mm.

Wykonanie warstwy okładzinowej

Warstwę okładzinową wykonuje się najczęściej z płytek ceramicznych. Należy stosować płytki mrozoodporne o niskiej nasiąkliwości np. płytki gresowe lub płytki prasowane typu „klinkier”. Do układania płytek można przystąpić po 24 godzinach od nałożenia zaprawy ALPOL AH 752, po sześciu godzinach od przyklejenia maty uszczelniającej ALPOL MU lub zaszpachlowania membrany tarasowej ALPOL MT 50 lub ALPOL MT 60 klejem szybkowiążącym ALPOL AK 512. Do przyklejania płytek zaleca się stosować upłynnione kleje szybkowiążące: cienkowarstwowy ALPOL AK 516 lub średniowarstwowy ALPOL AK 517. Płytka przylegać będzie wtedy całą powierzchnią montażową do podłoża. Dzięki temu nie powstają pustki powietrzne pod płytką i woda nie gromadzi się w przestrzeni podpłytkowej. Można również przyklejać płytki „metodą kombinowaną”, która polega na nakładaniu kleju na podłoże i stronę montażową płytki. Metodą tą należy przyklejać okładziny za pomocą kleju szybkowiążącego do gresu ALPOL AK 512, kleju elastycznego do płytek ALPOL AK 513, kleju elastycznego białego do marmuru ALPOL AK 514, kleju elastycznego do gresu ALPOL AK 515 lub nanokleju do klinkieru ALPOL AK 518.

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych i naroży. Spoinowanie.

Dylatację w warstwie okładzinowej można wykonać z zastosowaniem gotowego profilu metalowego lub z tworzywa sztucznego z wkładką kompensacyjną lub też wypełnić spoinę materiałem trwale elastycznym np. masą poliuretanową ALPOL AH 765. Przed wypełnieniem szczeliny silikonem należy wcisnąć w nią wodoodporny sznur dylatacyjny. Połączenia posadzki ze ścianą powinny być zawsze uszczelnione wodoodpornym sznurem dylatacyjnym i silikonem. Do wypełnienia fug pomiędzy płytkami zaleca się stosowanie spoiny elastycznej ALPOL ELITE AS E 50-69 od 2 do 20 mm lub zaprawy epoksydowej ALPOL AH 760.
 wstecz wiecej